Regulamin

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu internetowego WIELOCHA, działającego pod adresem: wielocha.pl („Serwis”), prowadzonego przez firmę WIELOCHA - Robert Wielocha z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, NIP: 6690010225, REGON: 330253620.

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma WIELOCHA zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że firma Wielocha może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

I Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wielocha.pl prowadzony jest przez firmę WIELOCHA - szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej;
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego;
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin;
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby;
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie WIELOCHA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;
 7. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego WIELOCHA jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet;
 8. Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego, ponadto, brylanty zamawiane dla Klienta, na życzenie klienta posiadają certyfikat jednego z trzech instytutów gemmologicznych na świecie - IGI, GIA lub HRD;
 9. Ceny podane na stronie www.wielocha.pl wyrażone są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT;
 10. Kupujący może składać zamówienie w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.wielocha.pl;
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz 926 ze zm.);
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

II Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA - stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony - rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. UMOWA - umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 5. REZERWACJA - każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez kupującego poprzez dostępne Kanały Komunikacji, nie obejmując wyrobów dostępnych tylko na zamówienie, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru. Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w Sklepie stacjonarnym;
 6. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem www.wielocha.pl;
 7. SPRZEDAWCA - Wielocha z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, NIP: 6690010225 REGON 330253620;
 8. USŁUGODAWCA - Wielocha z siedzibą w Gdyni, pod adresem: ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia, NIP: 6690010225 REGON 330253620;
 9. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wielocha.pl;
 10. KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego WIELOCHA w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. KUPUJĄCY - Klient oraz Konsument łącznie;
 12. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.wielocha.pl oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; 
 13. ZAMÓWIENIE - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego WIELOCHA oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 14. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 15. KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym WIELOCHA oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 16. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;
 17. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru - Sklep stacjonarny;
 18. PRODUKT - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego WIELOCHA;
 19. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych WIELOCHA w szczególności informacji o nowościach, promocjach lub programie lojalnościowym;
 20. FORMA PŁATNOŚCI - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie nią prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 21. FORMA DOSTAWY - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 22. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 23. ZAŁĄCZNIK - informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 24. INFORMACJA - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis danego produktu;
 25. KOSZYK - forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU - miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU - moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY - adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA - wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę;
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnai 16 lipca 2004 roku - prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 33. WADA - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
 34. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta, Sprzedający potwierdzi mejlowo lub telefonicznie czas realizacji wyrobów na zamówienie;
 35. ZAMÓWIENIE ZAGRANICZNE - zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej;

III Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym WIELOCHA jest dobrowolna i bezpłatna;
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane;
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. email
  4. hasło
 4. Po zalogowaniu na konto, klient proszony jest o uzupełnienie pozostałych danych, tj. adres do wysyłki lub dane firmy;
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością;

IV Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.wielocha.pl natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze;
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju;
 3. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów;
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego;
 5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie WIELOCHA;
 6. Wszystkie płatności dokonywane będą w polskich złotych, chyba że Kupujący inaczej uzgodni ze Sprzedawcą;
 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”;
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy;
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte;
 10. Ze względu na specyfikę wyrobów oferowanych w naszym Sklepie, wszystkie zamówienia będą potwierdzane przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie w celu potwierdzenia rozmiarów, kamieni, oraz terminu i sposobu dostawy. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc potwierdzenie przez Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia warunków umowy, tj. dokładny opis wyrobu, termin realizacji, warunki zwrotu/wymiany zamawianego wyrobu;
 11. Przed wysyłką Towaru do Kupującego, Towar podlega dokładnej kontroli jakości, sprawdzana jest zgodność z Zamówieniem Kupującego;
 12. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu;
 13. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem;
 14. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila potwierdzającego zamówienie. W celu wycofania lub zmodyfikowania zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 644 097 lub mailowy info@wielocha.pl
 15. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego;

V Sposób Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT);
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności
  1. Automatyczne płatności Shoplo obsługiwane przez Blue Media, ponad 40 banków i kart kredytowych/Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro/. Płatność w polskich złotych pełnej wartości zamówienia;
  2. Przelew bankowy bezpośrednio na nasze konto złotówkowe lub konto euro. Płatność pełnej wartości zamówienia lub wpłata zaliczki po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty ze Sprzedawcą. Pozostała kwota płatna przy odbiorze lub przed wysyłką towaru;
 4. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty;
 5. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych;
 7. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka;

VI Realizacja Dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu;
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT;
 3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej przesyłką ubezpieczoną;
 4. Ze względu na specyfikę towaru, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym przed nadaniem przesyłki;
 5. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby klient był usatysfakcjonowany;
 6. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski;
 7. Termin realizacji zamówienia może się skrócić lub wydłużyć do 10 dni roboczych szczególnie zamówień na biżuterię z brylantami lub innymi kamieniami szlachetnymi o rzadkiej charakterystyce. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przy potwierdzeniu zamówienia;

VII Odstąpienie od Umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego lub sklepu stacjonarnego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów;
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, będące wynikiem korzystania z produktu lub produktów, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towarów uznaje się za niezawartą;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1, Klient może zwrócić Towar osobiście w sklepie stacjonarnym lub odesłać pod adres: WIELOCHA, ul. WŁADYSŁAWA IV 47, 81-384 GDYNIA;
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyci takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
  3. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu innego niż sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 2 powyżej;
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
 8. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia;
 9. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwrotu Towarów;
 10. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt;

VIII Reklamacje

 1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać
  1. przesłane na adres: WIELOCHA, ul. WŁADYSŁAWA IV 47, 81-384 GDYNIA lub
  2. przesłane na adres e-mail: info@wielocha.pl
  3. złożone osobiście w sklepie stacjonarnym w Gdyni, ul. Władysława IV 47 / wejście od ul. Traugutta /
 3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji;
 4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną;
 5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wielocha.pl
  1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;
  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
  3. Newsletter
 2. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

X Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. sprzedaży towarów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez dostarczenie usług związanych z możliwością prowadzenia konta na stronie www.wielocha.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;
  3. marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody;
 5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta oraz uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych w przypadku braku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 6. Każda osoba, której dane osobowe Sprzedawca przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres mailowy: info@wielocha.pl;
  3. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta lub wycofania zgody na dalsze przetwarzanie. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.
 8. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, a także podmioty współpracujące ze Sprzedawcą oraz świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.
 10. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system „Shoplo płatności”, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590.
 11. Dane osobowe, zebrane w celu:
  1. świadczenia usług sprzedażowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. reklamacyjnej obsługi klientów
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy lub Klientowi;
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Sprzedawcy (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną do chwili usunięcia konta przez Klienta z systemu.
 12. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

XI Dane Kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. pocztą pod adresem: WIELOCHA, ul. Władysława IV 47, 81-384 Gdynia
 2. telefonicznie pod numerem telefonu: 501 644 097 lub 502 203 333
 3. za pośrednictwem e-mail: info@wielocha.pl

XII Postanowienie Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową;
 2. Nazwa sklepu WIELOCHA, adres pod którym jest dostępny: www.wielocha.pl oraz wszystkie materiały znajdujące się w nim stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione;

Regulamin - plik do pobrania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl